ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Αποκτήστε Eshop για την επιχείρησή σας με επιδότηση 90%

ψηφιακά εργαλεία μμε

Μέσω του νέου προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» σας δίνεται η ευκαιρία να κατασκευάσετε ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) για την επιχείρηση σας με ελάχιστο κόστος καθώς η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του συνολικού κόστους! Η μόνη προϋπόθέση είναι να έχετε κάνει έναρξη πριν τις 1 Ιανουαρίου 2022. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

ψηφιακά εργαλεία μμε

Την τελευταία δεκαετία, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει εξελιχθεί τρομερά και ανταγωνίζεται έντονα τα φυσικά καταστήματα στις αγορές και τις πωλήσεις. Ένα eshop είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τη σωστή χρήση και με τη χρήση όλων των λειτουργιών του μπορεί να προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Αυτό θα ενισχύσει βαθιά την προωθούμενη εταιρεία και έτσι θα εδραιώσει τη θέση της στη νέα γενιά εμπορίου.

Στην RedMonkey γνωρίζουμε πως να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε την κατασκευή του eshop σας, έτσι ώστε να βοηθήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης σας και την αύξηση πωλήσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών σας!

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ‘Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ’

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ‘Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ’ .
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία ΕΜΕ
1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
2 10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ
3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δικαιούχοι:

Κατηγορίας 1

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Κατηγοριών 2, 3 και 4

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες,  μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των εν λόγω κατηγοριών, μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:  

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
 • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet). 

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών  θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.  Για το σκοπό αυτό 

 • Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος ‘Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ’. 
 • Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

 1. Λήψη επιταγής (voucher)
 2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
 4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε μια εξαιρετική προσφορά!

  Παρακάτω δίνονται 5 λόγοι για τους οποίους το eshop είναι καλύτερο από τα συμβατικά καταστήματα.

  ψηφιακά εργαλεία μμε

  Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της ύπαρξης μιας διαδικτυακής επιχείρησης είναι ότι σπάτε τα φυσικά εμπόδια. Δεν εξαρτάστε από τον αριθμό των ατόμων που περνούν από το δρόμο σας ή από τον αριθμό των μπροσούρων που έχετε παραδώσει στα γραμματοκιβώτια.

  Από το Διαδίκτυο μπορείτε να πουλήσετε στον κόσμο.

  Έχετε ταξιδέψει ποτέ και ευχηθήκατε αυτό το απίστευτο μαγαζί που ανακαλύψατε να ήταν στην πόλη σας;

  Με μια τοπική επιχείρηση μπορείτε να προσελκύσετε μόνο πελάτες που έρχονται στο κατάστημά σας. Με το Διαδίκτυο, δεν έχει σημασία πού βρίσκονται οι πελάτες, σημασία έχει μόνο πόσο καλό είναι το προϊόν σας.

  Το Dropshipping είναι μια ελκυστική επιλογή για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης και για όσους έχουν ήδη μια. Εάν έχετε κατάστημα, το dropshipping σάς επιτρέπει να ανοίξετε νέες σειρές προϊόντων και να διαφοροποιήσετε τις ροές εσόδων σας χωρίς να κάνετε μεγάλη επένδυση . Να θυμάστε ότι το κλειδί είναι να βρείτε έναν καλό πάροχο.

  Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία, το κόστος ανοίγματος ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι αν έπρεπε να ανοίξετε μια τοπική επιχείρηση .

  Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των φυσικών καταστημάτων έναντι του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτό. Δεν υπάρχουν αργίες ή ώρες κλεισίματος, η επιχείρησή σας λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα.

  Εμπιστευτείτε την εμπειρία μας σε:

  Η εξειδίκευσή μας σε κάθε τομέα του ψηφιακού Marketing και της δημιουργίας ιστοσελίδων είναι αποτέλεσμα της πολυετούς εμπειρίας μας. Η επίτευξη των στόχων σας αποτελεί για εμάς στην RedMonkey την απόλυτη επιβράβευση της προσπάθειάς μας.

  Κριτικές

  Δείτε τι λένε για εμάς οι πελάτες μας στις κριτικές της Google

  Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία όσον αφορά την κατασκευή ιστοσελίδας και τη διαχείριση social media για την επιχείρηση μου.

  Νίκος Φιλιππίδης

  Νίκος ΦιλιππίδηςΙδρυτής - Car Agent

  Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος από τις digital υπηρεσίες της redmonkey.

  Σίμος Ασημάκης

  Σίμος ΑσημάκηςΙδρυτής - Solv

  Μείναμε πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της red monkey. Για την δημιουργία ιστοσελίδων στην περιοχή της Δράμας δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή!

  Συνεργαζόμαστε σε πολλούς τομείς με την Redmonkey όπως κατασκευή eshop και διαφημίσεις. Μείναμε πολύ ευχαριστημένοι.

  Α. Τσαραγγλή

  Α. ΤσαραγγλήΙδρυτής - Anytools

  Blog

  Νέα Λειτουργία WooCommerce: Ανάλυση Προέλευσης Παραγγελιών

  Εισαγωγή Η πλατφόρμα WooCommerce, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου για WordPress, ενσωμάτωσε πρόσφατα μια άκρως ενδιαφέρουσα νέα λειτουργία: την Προέλευση Παραγγελιών. Λειτουργικότητα Η εν λόγω δυνατότητα επιτρέπει στους διαχειριστές... read more

  Διαφήμιση στο TikTok: Μια Καινοτόμος Προσέγγιση για την Προώθηση των Επιχειρήσεών σας

  Εισαγωγή Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, η διαφήμιση παίζει έναν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη και επιτυχία των επιχειρήσεων. Με την ανατροφοδότηση από τις τάσεις της αγοράς, το TikTok έχει αναδειχθεί... read more

  QR Menu Ψηφιακός Κατάλογος

  QR Menu – Ψηφιακός Κατάλογος

  Το QR Menu γίνεται πλέον απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις εστίασης! Μέσω του Ψηφιακού Καταλόγου εστιατόρια, καφετέριες, bar, ταβέρνες, μαγαζιά fast food και λοιπές επιχειρήσεις εστίασης που εμπορεύονται φαγητό μπορούν... read more

  Google Maps Οδηγίες

  Google Maps | 6 + 1 Οδηγίες

  Εκμεταλλευτείτε στο έπακρον τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει για την επιχείρηση σας το Google Maps! Το Google My Business όπως είναι η επίσημη ονομασία του, είναι μια δωρεάν καταχώριση επιχειρήσεων... read more

  Καλέστε μας!